استفاده از دستاورد هاي روز فن آوري اطلاعات در صنعت حمل و نقل هوايي بويژه کنترل فروش، کنترل استاک و استفاده از امکانات پيشرفته بانک هاي داراي دروازه پرداخت با استفاده از فن آوري هاي نوين شبکه شتاب جهت تضمين وصول مطالبات از نمايندگان فروش و به تبع آن واريز بموقع وجوه فروش به حساب شرکت هاي هواپيمايي موصوف خود برگ زرين ديگري از افتخارات پرشين گلف  در ارائه خدمات GSA پيشرفته متناسب با فن آوري هاي جديد صنعت حمل و نقل هوائي مي باشد.